L'Estadística sobre les activitats en recerca científica i desenvolupament que realitza l'INE anualment té com a objectiu mesurar els recursos econòmics i humans destinats a aquesta activitat. L'Idescat amplia aquesta informació per a Catalunya desagregant variables com el personal en R+D segons investigadors, tècnics i altre personal de suport, la despesa en R+D com a despesa corrent (retribucions i altres despeses corrents) i com a despesa de capital, i la despesa interna segons l'origen dels fons.