Eina interactiva per visualitzar l'evolució de l'especialització sectorial i tecnològica de la recerca i la innovació de Catalunya finançada amb fons europeus.

La Plataforma RIS3-MCAT és un projecte de govern obert, intel·ligència artificial i visualització de dades, que integra, relaciona i fa interoperables dades obertes de projectes de ciència i innovació, amb la voluntat de contribuir als objectius següents:

- Comprendre l'impacte dels fons europeus en l'especialització de l'ecosistema de recerca i innovació de Catalunya.

- Identificar oportunitats per maximitzar l'impacte col·lectiu de la recerca i la innovació a Catalunya a partir de sinergies i de la coordinació d'esforços.

- Aportar noves evidències que facilitin la presa de decisions dels agents de l'ecosistema de recerca i innovació de Catalunya, impulsin noves dinàmiques de col·laboració i inspirin noves polítiques públiques.

- Visibilitzar les entitats de Catalunya que participen en les xarxes europees de recerca i innovació.

- Entendre com contribueixen els fons europeus a donar respostes innovadores als reptes de la nostra societat.